Monday, June 27, 2022

สังฆราชี

 

สังฆราชี 


        สังฆราชี หมายถึง การขัดกันในคณะสงฆ์ การที่สงฆ์ไม่ลงรอยกัน เกิดการทะเลาะวิวาทกันจนเข้ากันไม่ได้ แต่ยังร่วมทำ อุโบสถกรรม /////  ด้วยกันอยู่ ไม่ถึงกับแตกแยกกันจนแยกไปทำอุโบสถกรรมต่างหากเหมือน สังฆเภท /////  

       สังฆราชี เกิดจากการที่สงฆ์มีวามคิดเห็นขัดแย้งกันบ้าง ไม่ลงรอยในเรื่องความประพฤติที่ไม่ตรงตามพระวินัยจนเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นบ้าง ทะเลาะเบาะแว้งกันจนมองหน้าไม่ติดกันบ้าง  


- จบ -