Thursday, June 23, 2022

เสนาสนะขันธกะ : ทรงอนุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เสนาสนะขันธกะ : ทรงอนุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้นทรงอนุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 334 )  


       สมัยนั้น สงฆ์ไม่มีภิกษุผู้แจกผ้า … ไม่มีภิกษุผู้แจกบาตร … ไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัด … ไม่มีภิกษุใช้สามเณร สามเณรทั้งหลายอันภิกษุไม่ใช้ ย่อมไม่ทำการงาน … รับสั่งว่า 

       536. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ 5 เป็นผู้ใช้สามเณร คือ 

       1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

       2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

       3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย  

       4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 

       5. รู้จักการงานที่ใช้แล้วและยังมิได้ใช้ วิธีสมมติ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 335 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้

       พึงขอร้องภิกษุก่อน 

       ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย ญัตติทุติยกรรมวาจา /////  ว่าดังนี้  


* * * กรรมวาจาสมมติ 

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณร 

       นี้เป็นญัตติ 


       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณร 

       การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 

       ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด  


       ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้ใช้สามเณรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

       ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ 


       ( ในกรณีของภิกษุผู้ภิกษุผู้แจกผ้า , ภิกษุผู้แจกบาตร และภิกษุผู้ใช้คนวัด นักวินัยธร /////  พึงเทียบเคียงจากภิกษุผู้ใช้สามเณร )


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เสนาสนะขันธกะ จบ  
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เสนาสนะขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เสนาสนะขันธกะ : ทรงอนุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 886 , 887  - จบ -