Monday, June 27, 2022

สังฆเภทขันธกะ : สังฆราชี

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สังฆเภทขันธกะ : สังฆราชี
 สังฆราชี


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 404 )  

       พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ 

       ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท

       ด้วยเหตุเพียงเท่าไร เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท 


       ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป ฝ่ายหนึ่งมี 2 รูป 

       รูปที่ 4 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้ สัตถุศาสน์ /////  ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ เป็น สังฆราชี ///// แต่ไม่เป็น สังฆเภท /////         ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมี ภิกษุ 2 รูป /////  ฝ่ายหนึ่งก็มี 2 รูป

       รูปที่ 5 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ 2 รูป ฝ่ายหนึ่งมี 3 รูป 

       รูปที่ 6 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ 3 รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี 3 รูป  

       รูปที่ 7 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ 3 รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี 3 รูป  

       รูปที่ 7 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้  

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ 3 รูป ฝ่ายหนึ่งมี 4 รูป 

       รูปที่ 8 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ 4 รูป ฝ่ายหนึ่งมี 4 รูป 

       รูปที่ 9 ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

       ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้แล เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ภิกษุ 9 รูป หรือเกินกว่า 9 รูป เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท        ดูกรอุบาลี ภิกษุณี /////  ทำลายสงฆ์ย่อมไม่ได้ แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้ 


       สิกขมานา /////  ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ … 


       สามเณร /////  ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ … 


       สามเณรี /////  ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ … 


       อุบาสก /////  ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ … 


       อุบาสิกา /////  ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้ 


       ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ /////  มี สังวาส /////  เสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกันย่อมทำลายสงฆ์ได้  
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : สังฆเภทขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สังฆเภทขันธกะ : สังฆราชี * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 898 , 899 , 900- จบ -