Monday, June 27, 2022

สามเณรี

 

สามเณรี สามเณรี 

       ทรงอนุญาตหให้ภิกษุณีบวชกุมารีที่มีอายุยังไม่ครบอุปสมบทเป็นสามเณรี 

       สามเณรีนั้นเมื่อมีอายุจวนจะอุปสมบทได้ ให้รับสิกขาสมมติแต่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว รักษาสิกขาบท 6 ประการตั้งแต่ปาณาติบาต ถึงวิกาลโภชนะให้ครบ 2 ปีก่อน จึงจะอุปสมบทได้

       สามเณรีได้รับสิกขาสมมติอย่างนี้ เรียกว่า “สิกขมานา” 

       ในระหว่าง 2 ปีนั้น ถ้าล่วงสิกขาบท 6 นั้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องนับวันตั้งต้นไปใหม่ 

       ส่วนสิกขาบทของสามเณรีอีก 4 ข้อนั้น ก็ต้องรักษาเหมือนกัน แต่ไม่กวดขันเหมือนสิกขาบท 6 ข้อนั้น 


       สตรีที่ได้ความเชื่อความเลื่อมใสออกบวชเป็นภิกษุณี ได้บรรลุพระอรหัตต์ ซึ่งจัดเป็นสาวิกาผู้ใหญ่นั้นมีจำนวน 13 รูป 

       1. นางมหาปชาบดีโคตมี  

       2. นางเขมา

       3. นางอุบลวรรณา 

       4. นางปฏาจารา 

       5. นางธัมมทินนา 

       6. นางนันทา 

       7. นางโสภา 

       8. นางพกุลา 

       9. นางภัททา กุณฑลเกสี 

       10. นางภัททกาปิลานี 

       11. นางภัททากัจจานา 

       12. นางกิสาโคตรมี 

       13. นางสิคาลมาตา 


- จบ -