Tuesday, June 21, 2022

อุโปสถิกภัต

 

อุโปสถิกภัต


       อุโปสถิกภัต อาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ คือ วันพระ ในเดือนหนึ่งมี 4 วัน 

       เป็นของจำพวก สังฆภัต /////  หรือ อุทเทสภัต /////  นั่นเอง แต่มีกำหนดวันเฉพาะ คือ ถวายเฉพาะในวันอุโบสถ 


- จบ -