Sunday, June 19, 2022

ผาติกรรม

 

ผาติกรรม       ผาติกรรม - การทำให้ เจริญขึ้น , ใช้ในวินัยสงฆ์ว่า การจำหน่ายครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเอาของ เลวแลกเปลี่ยนเอาของที่ดีกว่าให้แก่สงฆ์ หรือ เอาของของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนที่ตน ทำของสงฆ์ชำรุดไปบ้าง , รื้อของที่ไม่ดีออกเสีย ทำให้ใหม่ดีกว่าของเก่า  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        ผาติกรรม ในทางพระวินัย หมายถึงการชดใช้ การชดเชย การทดแทนให้แก่สงฆ์ ในกรณีที่ทำของสงฆ์เสียหาย เช่นทำจานวัดแตกยืมของวัดไปแล้วทำหาย จึงไปซื้อหรือจ่ายเป็นเงินค่าจานหรือสิ่งของนั้นให้แก่วัด หรือในกรณีแลกเปลี่ยนกับของสงฆ์ เช่นไม้ของวัดที่ไม่ได้ใช้ต้องการจะนำไปใช้ จึงนำสิ่งของอย่างอื่นที่วัดต้องการมาแลกเปลี่ยนไป หรือในกรณีที่ทางราชการเวนคืนที่ดินของวัดไปเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยชดเชยเป็นเงินให้แก่วัด 

       เรียกสิ่งของหรือเงินที่ชดใช้หรือทดแทนเช่นนี้ว่า ค่าผาติกรรม - จบ -