Tuesday, June 28, 2022

ปวารณา-ทำปวารณา

 

ปวารณา-ทำปวารณา


       ทำปวารณา - คำว่าปวารณา หมายถึง

* * * ยอมให้ภิกษุสามเณรขอหรือเรียกร้องเอาได้ เช่น ขอของจากผู้ปวารณา ใบปวารณา 


* * * บอกยอมให้ใช้ได้ด้วยความเต็มใจ เช่น ขอปวารณาจะใช้อะไรก็บอก


* * * พิธีกรรมทางศาสนายอมให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ ทําในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา เรียกวันออกพรรษาว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา   


- จบ -