Sunday, June 19, 2022

กัมพล-ผ้ากัมพล

 

กัมพล-ผ้ากัมพล


       กัมพล - ผ้าทอด้วยขนสัตว์  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ผ้ากัมพล ตามรูปศัพท์เดิมหมายถึงผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ แต่ในส่วนที่ว่าด้วยเครื่องใช้ของสงฆ์นั้น หมายถึง ผ้ากว้างประมาณ 3 - 4 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตรครึ่ง ทอมีเชิงชายย้อมด้วยสีเหลืองสลับสีน้ำตาลหรือสีดำ มีความกว้างประมาณ 1 ศอก และยาวประมาณ 1 เมตรครึ่ง

       ผ้านี้ชาวบ้านทำถวายพระเพื่อใช้เป็นผ้าคาดเอว และคาดอกในการห่มดองทีเรียกกันว่า กระดองผ้า หรอ ดองผ้า ต่างจากสายประคด ซึ่งเป็นผ้ารัดสบงของสงฆ์ไทยภาคกลาง หากนำผ้าชนิดนี้มาติด หรือประดับกับต้นครัวทานหรือเครื่องไทยทานแล้ว มักจะเรียกต้นครัวทานนั้นว่า ต้นผ้ากำพล  - จบ -