Tuesday, June 28, 2022

สังฆเภทขันธกะ : สังฆเภท

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สังฆเภทขันธกะ : สังฆเภท
 สังฆเภท


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 405 )  


       พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสงฆ์จึงแตก 

       ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 

       1. ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม 

       2. ย่อมแสดงธรรมว่า เป็นอธรรม 

       3. ย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่า เป็นวินัย 

       4. ย่อมแสดงวินัยว่า ไม่เป็นวินัย 

       5. ย่อมแสดงคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่าเป็นคำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ 

       6. ย่อมแสดงคำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ว่าเป็นคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ 

       7. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่าเป็นกรรมอันตถาคตประพฤติมา 

       8. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาว่าเป็นกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมา 

       9. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ 

       10. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ 

       11. ย่อมแสดง อนาบัติ /////  ว่าเป็น อาบัติ /////  

       12. ย่อมแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ 

       13. ย่อมแสดง อาบัติเบา ///// ว่าเป็น อาบัติหนัก /////  

       14. ย่อมแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา 

       15. ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

       16. ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ

       17. ย่อมแสดง อาบัติชั่วหยาบ ///// ว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

       18. ย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ 

       พวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกัน ด้วยวัตถุ 18 ประการนี้ ย่อมแยก ทำอุโบสถ /////  แยก ทำปวารณา /////   แยก ทำสังฆกรรม /////  


       ดูกรอุบาลี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สงฆ์เป็นอันแตกกันแล้ว  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 3 : สังฆเภทขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : สังฆเภทขันธกะ : สังฆเภท * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 900 , 901  - จบ -