Monday, June 27, 2022

อุโบสถกรรม

 

อุโบสถกรรม


       อุโบสถกรรม ( อ่านว่า อุ-โบ-สด-ถะ-กำ ) - การทำอุโบสถทุกวันขึ้น-แรม 14 หรือ 15 ค่ำ เป็นกิจวัตรของภิกษุ 

       ลงอุโบสถ , ลงโบสถ์ หมายถึงพระลงฟังการสวดปาติโมกข์ ทุก 15 วันตามพระวินัย  


- จบ -