Sunday, June 12, 2022

ผึ่ง

 

ผึ่ง  


       ผึ่ง - ชื่อเครื่องมือสําหรับถากไม้ชนิดหนึ่ง รูปคล้ายจอบ   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

ผึ่งถากไม้ 

       มีลักษณะคล้ายจอบหงอนที่ใช้ขุดดิน แต่บางชนิดไม่มีหงอนที่หัว หัวผึ่งทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี ลักษณะงองุ้มเข้า คล้ายจอบหงอนขุดดิน ส่วนของคมปาดจากด้านในออกด้านนอก เพื่อให้คมของผึ่งฝังคมตัดเสี้ยนไม้ได้ดี ด้ามผึ่งมักทำด้วยไม้เหนียว มีน้ำหนักเบา ใช้ถากไม้ให้เรียบหรือโค้ง เช่น ไม้ทวนหัวเรือ ทวนท้ายเรือ กงเรือ หรือส่วนอื่นๆ  


- จบ -