Tuesday, June 28, 2022

อุโบสถ-ทำอุโบสถ

 

อุโบสถ/ทำอุโบสถ


       ทำอุโบสถ - ฟังสวดพระปาติโมกข์ มีพระพุทธบัญญัติว่าทุกๆ 15 วัน พระภิกษุในวัดทุกรูปจะต้องลงประชุมกันในโบสถ์ ( ในกรณีจำเป็นอาจประชุมที่อื่นได้ ) ก่อนเข้าประชุมต้องปลงอาบัติที่ตนละเมิดในรอบ 15 วันนั้นก่อน เมื่อที่ประชุมพร้อมกันแล้วพระภิกษุรูปหนึ่งสวดพระวินัย   - จบ -