Wednesday, June 22, 2022

ธมกรก

 

ธมกรก


       ธมกรก ( อ่านว่า ทะมะกะหฺรก ) - กระบอกกรองนํ้าของพระสงฆ์ เป็นเครื่องใช้สอย 1 อย่างในอัฐบริขาร  

       เครื่องกรองนํ้าด้วยลมเป่า  


- จบ -