Friday, June 10, 2022

นวกะ

 

นวกะ 


นวกะ 

       นวกะ แปลว่า ผู้ใหม่ , ผู้บวชใหม่ , พระใหม่ เรียกว่า พระนวกะ 

       นวกะ พระวินัยใช้หมายถึงภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ 5 

       นวกะ เป็นพระที่นับว่ายังเป็นผู้ใหม่คือยังมีพรรษาไม่ครบ 5 จึงยังต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์ซึ่งพระวินัยเรียกว่ายังต้องถือนิสสัยอยู่ 


       พระนวกะ มีระเบียบว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อรักษาตนทุกรูป สำหรับพระนวกะผู้อยู่จำพรรษาแรก เจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครองจะจัดการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ก่อนออกพรรษาจัดให้มีการสอบด้วย เรียกว่า สอบชั้นนวกภูมิ หรือ สอบนวกภูมิ 


- จบ -