Tuesday, June 21, 2022

ปาฏิปทิกภัต

 

ปาฏิปทิกภัต


ก็ต คือวิธีการถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล

       วันนี้ขอนําเรื่องในคัมภีร์มาพูดเกี่ยวกับที่มาของภัตตาหาร หรืออาหารที่ชาวบ้านจึงถวาย พระสงฆ์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อใครคิดที่จะทําบุญ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์แล้วจะได้รู้ว่าเรา สามารถถวายภัตตาหารได้ในโอกาสไหนได้บ้าง ถวายภัตตาหารเป็นแบบไหนได้บ้าง แต่ละอย่างมีความหมายอย่างไร

       ภัต 15 อย่าง อันควรแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ

       1. สังฆภัต คืออาหารที่ถวายแก่สงฆ์ทั้งปวง พระสงฆ์เมื่อรับแล้วจะทําการอุปโลกนกรรมแจกจ่ายกัน

       2. อุทเทสภัต อาหารที่ถวายสงฆ์แต่ไม่พอแจกทั่วกัน ท่านให้แจกไปตามลําดับ เริ่มตั้งแต่พระสังฆเถระลง มา ของหมดแค่ลําดับไหน กําหนดไว้ เมื่อของมีมาใหม่อีกจึงแจกต่อไปตั้งแต่ลําดับที่ค้าง อยู่ อย่างนี้เรื่อยไปจนทั่วกัน แล้วจึงเวียนขึ้นต้นใหม่อีก

       3. นิมันตนภัต อาหารที่ถวายในที่นิมนต์ ที่ชาวบ้านนิมนต์ไปรับไปฉันภัตตาหาร 

       4. สลากภัต อาหารที่ถวายโดยวิธีจับสลาก 

       5. ปักขิกภัต อาหารที่ถวายประจําปักษ์ หรือประจําสัปดาห์ 

       6. อุโปสถิกภัต อาหารที่ถวายในวันอุโบสถ 

       7. ปาฏิปทกภัต อาหารที่ถวายในวันหนึ่งค่ํา 

       8. อาคันตุกภัต อาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมา  

       9. คมกภัต อาหารถวายแก่พระภิกษุผู้เดินทาง  

       10. คิลานภัต อาหารที่ถวายแก่พระภิกษุอาพาธ 

       11. คิลานุปัฏฐากภัต อาหารที่ถวายแก่พระภิกษุผู้ดูแลพระภิกษุอาพาธ  

       12. ธุรภัต อาหารที่เขาถวาย ณ ที่ใกล้เรือนเคียง 

       13. กุฏิภัต อาหารที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ในกุฎีอันเขาสร้าง 

       14. วารกภัต อาหารที่เขาผลัดเปลี่ยนกันถวายโดยวาระ 

       15. วิหารภัต อาหารที่เขาหุงต้มขึ้นในวัด 

       เมื่อได้อ่านภัตทั้ง 15 นี้แล้ว อาจจะมีอุบาสกทายกทายิกผู้ใจบุญทําการปวารณาในการ ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เช่น ปวารณาต่อสงฆ์ว่า “เมื่อมีพระภิกษุอาพาธ หรือเมื่อมีพระ ภิกษุอาคันตุกะผ่านมาโปรดแจ้งให้โยมทราบ โยมจะได้จัดปิ่นโตไปถวายท่าน” ถ้าทําเช่นนี้ ก็จะเป็นบุญกุศลต่อผู้ถวายและตัวข้าพเจ้าเองด้วย 


- จบ -