Saturday, June 18, 2022

เสนาสนะขันธกะ : ทรงอนุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เสนาสนะขันธกะ : ทรงอนุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ


ทรงอนุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 310 )  


       สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรง อุโบสถ /////  บ้าง ที่นั่งประชุมบ้าง จึงนั่งบนพื้นดิน ทั้งร่างกาย ทั้งจีวร ย่อมเปรอะเปื้อนด้วยฝุ่น … รับสั่งว่า 

       513. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นำไปใช้ฐานเป็นของขอยืม* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เสนาสนะขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เสนาสนะขันธกะ : ทรงอนุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 880- จบ -