Thursday, June 23, 2022

เสนาสนะขันธกะ : สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เสนาสนะขันธกะ : สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย
 สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 331 )  


       535. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ 5 เป็นผู้แจกของเล็กน้อย คือ 

       1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

       2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

       3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 

       4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 

       5. รู้จักของที่แจกแล้วและมิได้แจก วิธีสมมติ 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 332 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ 

       พึงขอร้องภิกษุก่อน 

       ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย ญัตติทุติยกรรมวาจา /////  ว่าดังนี้ 


* *  * กรรมวาจาสมมติ

       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อย 

       นี้เป็นญัตติ 


       ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อย 

       การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง  

       ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 


       ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้แจกของเล็กน้อยแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

       ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ของเล็กน้อยที่ควรแจก


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 333 )  


       อันภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยนั้น เข็มเล่มหนึ่งก็ควรให้

       มีดก็ควรให้ 

       รองเท้าก็ควรให้

       ประคดเอว ///// ก็ควรให้ 

       สายโยกบาตร /////  ก็ควรให้  

       ผ้ากรองน้ำ ก็ควรให้

       ธมกรก /////  ก็ควรให้ 

       ผ้า กุสิ /////  ก็ควรให้ 

       ผ้า อัฑฒกุสิ /////  ก็ควรให้ 

       ผ้า มณฑล /////  ก็ควรให้ 

       ผ้า อัฑฒมณฑล /////  ก็ควรให้

       ผ้า อนุวาต /////  ก็ควรให้

       ผ้าด้านสะกัด ก็ควรให้  

       ถ้าเนยใส น้ำมัน น้ำผึ้ง หรือน้ำอ้อยของสงฆ์มีอยู่ ควรให้ลิ้มได้คราวเดียว 

       ถ้าต้องการอีก ก็ควรให้อีก 

       ถ้าต้องการแม้อีก ก็ควรให้อีก  * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เสนาสนะขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : เสนาสนะขันธกะ : สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 885 , 886
 


- จบ -