Wednesday, June 22, 2022

ภัตตุเทสก์

 

ภัตตุเทสก์


       ภัตตุเทสก์ - ผู้แจก ภัต /////  

       มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ตั้งภิกษุ รูปหนึ่งเป็นภัตตุเทสก์ เมื่อมีผู้มานิมนต์พระไปรับอาหารหรือนำอาหารมาถวายพระโดยไม่เจาะจง พระภิกษุรูปนี้จะเป็นผู้แจกลาภนั้นแก่พระสงฆ์   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ภิกษุทั้งหลาย พระภัตตุทเทสกะ ผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ 

       ธรรม 4 ประการ อะไรบ้าง คือ พระภัตตุทเทสกะย่อมถึง

       1. ฉันทาคติ 

       2. โทสาคติ 

       3. โมหาคติ 

       4. ภยาคติ 


       ภิกษุทั้งหลาย พระภัตตุทเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ 


       ภิกษุทั้งหลาย พระภัตตุทเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ 

       ธรรม 4 ประการ อะไรบ้าง คือ พระภัตตุทเทสกะย่อมไม่ถึง

       1. ฉันทาคติ 

       2. โทสาคติ 

       3. โมหาคติ 

       4. ภยาคติ   


- จบ -