Monday, June 6, 2022

เสนาสนะขันธกะ : บุคคลที่ไม่ควรไหว้ 10 จำพวก

 

คำตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เสนาสนะขันธกะ : บุคคลที่ไม่ควรไหว้ 10 จำพวกบุคคลที่ไม่ควรไหว้ 10 จำพวก 


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 264 )  


       443. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 10 จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ คือ 

       1. อันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง 

       2. ไม่ควรไหว้ อนุปสัมบัน /////  

       3. ไม่ควรไหว้ภิกษุ นานาสังวาส /////  ผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ ธรรมวาที /////  

       4. ไม่ควรไหว้ มาตุคาม /////  

       5. ไม่ควรไหว้ บัณเฑาะก์ /////  

       6. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ ปริวาส /////  

       7. ไม่ควรไหว้ ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 

       8. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควร มานัต /////  

       9. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต 

       10. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควร อัพภาน ///// 


       บุคคล 10 จำพวก นี้แล อันภิกษุไม่ควรไหว้ * * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 2 : เสนาสนะขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : บุคคลที่ไม่ควรไหว้ 10 จำพวก * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 867- จบ -