Monday, June 6, 2022

มาตุคาม

 

มาตุคาม 


       มาตุคาม - ผู้หญิง เพศหญิง ( เป็นคำที่พระใช้เรียกผู้หญิง )    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

มาตุคาม 

       อ่านว่า มา-ตุ-คา-มะ ภาษาไทยอ่านว่า มา-ตุ-คาม 

       ประกอบด้วยคำว่า มาตุ + คาม = มาตุคาม 

       “มาตุ” แปลว่า แม่ ( หญิงที่มีลูก ) 

       “คาม” ศัพท์นี้เรามักเข้าใจกันในความหมายว่า บ้าน , หมู่บ้าน แต่ “คาม” ที่ต่อท้าย “มาตุ” มาจากรากศัพท์ต่างกัน ตามคำแปลดังนี้ 

       1- “มาตุคาม” แปลว่า “ผู้มีร่างกายเหมือนร่างกายแห่งมารดา” คำแปลนี้ “คาม” หมายถึง “ร่างกาย” คือเปรียบ คาม = บ้าน เหมือนร่างกาย 

       2- “มาตุคาม” แปลว่า “ผู้เป็นไปเหมือนมารดา” คำแปลนี้ “คาม” มาจาก “คมฺ” ธาตุ แปลว่า “เป็นไป” 

       3- “มาตุคาม” แปลว่า “ผู้ถึงภาวะเสมอเหมือนมารดา” คำแปลนี้ “คาม” มาจาก “คมฺ” ธาตุ แปลว่า “ไป , ถึง” 

       4- “มาตุคาม” แปลว่า “ผู้กินเหมือนมารดา” คำแปลนี้ “คาม” มาจาก “คสฺ” ธาตุ แปลว่า “กิน” ( “กินเหมือนมารดา” ก็อย่างเช่น แม่ต้องให้ลูกได้กินก่อน ตัวเองจึงจะกิน ) 

       5- “มาตุคาม” แปลว่า “ผู้ขับกล่อมเหมือนมารดา” คำแปลนี้ “คาม” มาจาก “เค” ธาตุ แปลว่า “ขับขาน , ขับกล่อม , ส่งเสียง” 


       สรุปว่า “มาตุคาม” หมายถึงผู้หญิง , เพศหญิง คำนี้มักใช้ในเมื่อกล่าวถึงธรรมชาติธรรมดาของเพศหญิง

       คงมีหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่า “มาตุคาม” แปลว่า “บ้านแม่” หรือ “แผ่นดินแม่” หรือ “บ้านเกิดเมืองนอน” ซึ่งเป็นความหมายของคำว่า “มาตุภูมิ” 


       : เหมือนใครบางคน ที่เป็นเพียงแค่คนแต่งกาพย์เห่เรือ แต่มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพนักงานเห่ – ฉันใด ก็ฉันนั้นแล 


- จบ -