Monday, April 12, 2021

คู่บุพเพสันนิวาส

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง คู่บุพเพสันนิวาส

      ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง พึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียว พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน

       ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ

       ภรรยาและสามีทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกัน

       ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่าย

       มีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน

       ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

         อนึ่ง คนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกัน

       กับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตาม 

       ต้องมีสติกํากับอยู่ด้วยเสมอ

       แต่นั้นพึงสามัคคีต่อกัน 

       มีปัญญาทําที่สุดทุกข์แห่งตน เถิด


-บาลี อฏฐก. อํ. 23/170/100. 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : คู่บุพเพสันนิวาส  /  หัวข้อเลขที่ : 19  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/81/56.  /  หน้าที่ : 78 , 79

- END -