Thursday, April 29, 2021

อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 1 )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 1 )

       ภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง ซึ่งอะไรเล่า ?

       รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า

       “นี้เป็นทุกข์

       นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

       นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริง

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่า

       “นี้เป็นทุกข์

       นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

       นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้เถิด

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิ  /  หัวข้อย่อย : อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 1 )  /  หัวข้อเลขที่ : 68  /  -บาลี มหาวาร. สํ. 19/520/1654.  /  หน้าที่ : 188  

- END -