Thursday, April 29, 2021

วิธีแก้ความหดหู่

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง วิธีแก้ความหดหู่ 

        ภิกษุทั้งหลาย!  ก็สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น

       มิใช่กาลเพื่อเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

       มิใช่กาลเพื่อเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์

       มิใช่กาลเพื่อเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์

       ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะจิตหดหู่

       จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น

       เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง เขาจึงใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สด พ่นน้ำ และโรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ ?

       “ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า !”

       ฉันนั้นเหมือนกัน...


       ภิกษุทั้งหลาย!  สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น

       เป็นกาลเพื่อเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 

       เป็นกาลเพื่อเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์

       เป็นกาลเพื่อเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์ 

       ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะจิตหดหู่

       จิตที่หดหู่นั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น

       เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เอาปากเป่า และไม่โรยฝุ่นในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ ?

       “ได้ พระเจ้าข้า !”

       ฉันนั้นเหมือนกัน... 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับการสอบ  /  หัวข้อย่อย : วิธีแก้ความหดหู่  /  หัวข้อเลขที่ : 65  /  -บาลี มหาวาร. สํ. 19/155/568.  /  หน้าที่ : 178 , 179 

- END -