Monday, April 19, 2021

เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ 

      พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายด้วยธัมมิกถาอันเนื่องเฉพาะด้วยนิพพาน ได้ทรงเห็นว่าภิกษุทั้งหลายสนใจฟังอย่างยิ่ง จึงได้ตรัสพระพุทธอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้นว่า 

       ความหวั่นไหว ย่อมมีแก่บุคคลผู้อัน ตัณหา และ ทิฏฐิ อาศัยแล้ว ( นิสฺสิตสฺส จลิตํ )

       ความหวั่นไหว ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อัน ตัณหา และ ทิฏฐิ ไม่อาศัยแล้ว ( อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ )

       เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ปัสสัทธิ ย่อมมี ( จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ )

       เมื่อปัสสัทธิมี นติ ( ความน้อมไป ) ย่อมไม่มี ( ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ )

       เมื่อ นติ ไม่มี อาคติคติ ( การมาและการไป ) ย่อมไม่มี ( นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ )

       เมื่อ อาคติคติ ไม่มี จุตูปปาตะ ( การเคลื่อนและการเกิดขึ้น ) ย่อมไม่มี ( อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ )

       เมื่อ จุตูปปาตะ ไม่มี อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง ( จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรํ น อุภยมนฺตเร )

       นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ ( เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง มรรควิธีที่ง่าย  /  หัวข้อใหญ่ : ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน”  /  หัวข้อย่อย : เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ  /  หัวข้อเลขที่ : 18  /  -บาลี อุ. ขุ. 25/208/161.  /  หน้าที่ : 71 , 72 

- END -