Friday, April 23, 2021

อบายมุข 6 ( ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อบายมุข 6 ( ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง )

      คหบดีบุตร ! อริยสาวก ไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 6 ทาง ( อบายมุข 6 ) คือ

       ( 1 ) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์

       ( 2 ) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

       ( 3 ) การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา ( สมชฺชาภิจรณ ) เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์  

       ( 4 ) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

       ( 5 ) การประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 

       ( 6 ) การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 


โทษของอบายมุขแต่ละข้อ 

       คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มี 6 ประการ คือ
 
       ( 1 ) ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง

       ( 2 ) ก่อการทะเลาะวิวาท 

       ( 3 ) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 

       ( 4 ) เป็นเหตุเสียชื่อเสียง 

       ( 5 ) เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย 

       ( 6 ) เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา  

       คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ 6 ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 


       คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน มี 6 ประการ คือ 

       ( 1 ) ผู้นั้นชื่อว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตัว

       ( 2 ) ผู้นั้นชื่อว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาบุตรภรรยา

       ( 3 ) ผู้นั้นชื่อว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 

       ( 4 ) ผู้นั้นชื่อว่า เป็นที่ระแวงของคนอื่น 

       ( 5 ) คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆ ย่อมปรากฏในผู้นั้น

       ( 6 ) เหตุแห่งทุกข์เป็นอันมาก ย่อมแวดล้อมผู้นั้น

       คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ 6 ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน  


       คหบดีบุตร ! โทษในการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา มี 6 ประการ คือ 

       ( 1 ) รำ ที่ไหน ไปที่นั่น 

       ( 2 ) ขับร้องที่ไหน ไปที่นั่น 

       ( 3 ) ประโคมที่ไหน ไปที่นั่น 

       ( 4 ) เสภาที่ไหน ไปที่นั่น

       ( 5 ) เพลงที่ไหน ไปที่นั่น 

       ( 6 ) เถิดเทิงที่ไหน ไปที่นั่น

       คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ 6 ประการในการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา 


       คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มี 6 ประการ คือ

       ( 1 ) ผู้ชนะย่อมก่อเวร 

       ( 2 ) ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 

       ( 3 ) ย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน

       ( 4 ) ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุม ฟังไม่ขึ้น

       ( 5 ) ถูกมิตร อมาตย์ หมิ่นประมาท

       ( 6 ) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนัน ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้

       คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ 6 ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 


       คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร มี 6 ประการ คือ

       ( 1 ) นำให้เป็น นักเลงการพนัน 

       ( 2 ) นำให้เป็น นักเลงเจ้าชู้  

       ( 3 ) นำให้เป็น นักเลงเหล้า

       ( 4 ) นำให้เป็น คนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม

       ( 5 ) นำให้เป็น คนโกงเขาซึ่งหน้า 

       ( 6 ) นำให้เป็น คนหัวไม้ 

       คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ 6 ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร


       คหบดีบุตร ! โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน มี 6 ประการ คือ 

       ( 1 ) ชอบอ้างว่า หนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน 

       ( 2 ) ชอบอ้างว่า ร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน 

       ( 3 ) ชอบอ้างว่า เวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทำการงาน 

       ( 4 ) ชอบอ้างว่า ยังเช้าอยู่ แล้วไม่ทำการงาน 

       ( 5 ) ชอบอ้างว่า หิวนัก แล้วไม่ทำการงาน 

       ( 6 ) ชอบอ้างว่า กระหายนัก แล้วไม่ทำการงาน 

       เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลศ ผลัดผ่อนการงานอยู่อย่างนี้ โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความสิ้นไป

       คหบดีบุตร ! เหล่านี้แล คือ โทษ 6 ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคร้าน  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : อบายมุข 6 ( ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง )  /  หัวข้อเลขที่ : 12  /  -บาลี ปา. ที. 11/196-198/178-184.  /  หน้าที่ : 40 , 41 , 42 , 43 , 44  

- END -