Saturday, April 17, 2021

ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน

       ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า มีนางงามในชนบทพึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทนั้น น่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำ น่าดูอย่างยิ่งในการขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า นางงามในชนบทจะฟ้อนรำ ขับร้อง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณ

       ครั้งนั้น บุรุษผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดทุกข์ พึงมากล่าวกะหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่า

       “บุรุษผู้เจริญ!  ท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท และจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังๆ บอกว่า ท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใด ศีรษะของท่านจักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียว”

       ภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร ? บุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้น แล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ

       “ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”   

       ภิกษุทั้งหลาย!  เราทำอุปมานี้ เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แล

       คำว่า “ภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยม” เป็นชื่อของ “กายคตาสติ”

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่า

       กายคตาสติ จักเป็นของอันเราเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยาน กระทำให้เป็นที่ตั้ง กระทำไม่หยุด สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว

       ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลาย พึงทำการศึกษาอย่างนี้

       ภิกษุทั้งหลาย! ชนเหล่าใด ไม่บริโภค กายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่บริโภค อมตะ

       ภิกษุทั้งหลาย! ชนเหล่าใด บริโภค กายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมบริโภค อมตะ

       ภิกษุทั้งหลาย! ชนเหล่าใด ประมาท กายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่า ประมาท อมตะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ชนเหล่าใด ไม่ประมาท กายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไม่ประมาท อมตะ

       ดังนี้ แล  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง มรรควิธีที่ง่าย  /  หัวข้อใหญ่ : กายคตาสติ  /  หัวข้อย่อย : ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน  /  หัวข้อเลขที่ : 9  /  -บาลี มหาวาร. สํ 19/226-227/764-766. , -บาลี เอก. อํ. 20/59/235 , 239.  /  หน้าที่ : 32 , 33 , 34  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิ  /  หัวข้อย่อย : ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน  /  หัวข้อเลขที่ : 82  /  -บาลี มหาวาร. สํ. 19/266/763.  /  หน้าที่ : 221 , 222 

- END -