Tuesday, April 27, 2021

ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น

       “ราหุล ! นักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ก็มีความเป็นสมณะ เท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน ..ฯลฯ..”

       “ราหุล ! เรากล่าวว่า กรรมอันเป็นบาปหน่อยหนึ่ง ซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ จะทำไม่ได้ หามีไม่

       เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่า

       “เราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่น” ดังนี้

       ราหุล ! เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้” 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น  /  หัวข้อเลขที่ : 40  /  -บาลี ม. ม. 13/123/126.  /  หน้าที่ : 109  

- END -