Tuesday, April 27, 2021

ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม ( อปริหานิยธรรม )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม ( อปริหานิยธรรม )

      พราหมณ์ ! ถ้าธรรมทั้ง 7 อย่างนั้น คงตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชี หรือเจ้าวัชชีจักตั้งตนอยู่ในธรรมทั้ง 7 อย่างเหล่านั้นแล้ว พราหมณ์ ! อันนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้

       ( ต่อไปนี้ เป็นตัวธรรม 7 ประการที่ตรัสแก่พระอานนท์ ซึ่งวัสสการพราหมณ์ก็นั่งฟังอยู่ด้วย )

       ( 1 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีประชุมกันเนืองๆ ประชุมกันโดยมาก...

       ( 2 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัชชี จะต้องทำ ... 

       ( 3 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีมิได้บัญญัติข้อที่มิได้บัญญัติไว้ มิได้ถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้ว แต่ประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมตามที่ได้บัญญัติไว้...

       ( 4 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ท่านที่เป็นประธานของเจ้าวัชชี ตั้งใจฟังคำสั่งของท่านผู้นั้น... 

       ( 5 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีมิได้ลบหลู่ ดูถูกสตรี ที่เป็นเจ้าหญิง หรือกุมารีในสกุล...

       ( 6 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจดีย์ทั้งภายในและภายนอก มิได้ปล่อยละเลย ให้ทานที่เคยให้ ให้กิจที่เคยทำ แก่เจดีย์เหล่านั้น และให้พลีกรรมที่ประกอบด้วยธรรม เสื่อมเสียไป...

       ( 7 ) อานนท์ ! พวกเจ้าวัชชีเตรียมเครื่องต้อนรับไว้พร้อม เพื่อพระอรหันต์ทั้งหลายว่า “พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้นนี้ ที่มาแล้วพึงอยู่สุขสำราญ เถิด” ดังนี้...

       อานนท์! เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นความเจริญแก่เจ้าวัชชีอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม ( อปริหานิยธรรม )  /  หัวข้อเลขที่ : 32  /  -บาลี มหา. ที. 10/86-90/68-69.  /  หน้าที่ : 83 , 84  

- END -