Monday, April 26, 2021

เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 

      ภิกษุทั้งหลาย!  ในทิศใดพวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่

       ภิกษุทั้งหลาย!  ทิศนั้น เป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป ( อย่างเหน็ดเหนื่อย ) จะป่วยกล่าวไปไย ถึงการที่เพียงแต่นึกถึง

       ในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 3 อย่างเสียแล้ว และพากันมาถือกระทำให้มากในธรรม 3 อย่าง

       ธรรม 3 อย่าง อะไรบ้างเล่า ที่เธอละทิ้งเสียแล้ว ? 3 อย่าง คือ

       1.กามวิตก ความตรึกในกาม

       2.พ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในทางมุ่งร้าย 

       3.วิหิงสาวิตก ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากทั้งแก่ตนและผู้อื่น

       ธรรม 3 อย่างเหล่านี้แล ที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้ว


       ก็ธรรม 3 อย่าง อย่างไรเล่า ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มาก ?  3 อย่าง คือ  

       1.เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม 

       2.อัพ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในการไม่ทำความมุ่งร้าย

       3.อวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบาก 

       ธรรม 3 อย่างเหล่านี้แล ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มาก

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในทิศใด พวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่

       ภิกษุทั้งหลาย!  ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป ( อย่างเหน็ดเหนื่อย ) จะป่วยกล่าวไปไยถึงการที่เพียงแต่นึกถึง

       ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 3 อย่างเหล่าโน้นเสียแล้ว และพากันมาถือกระทำให้มากในธรรม 3 อย่างเหล่านี้แทน

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก  /  หัวข้อเลขที่ : 27  /  -บาลี ติก. อํ. 20/255-365/564.  /  หน้าที่ : 73 , 74 , 75  

- END -