Tuesday, April 13, 2021

กัลยณมิตร คือ อริยมรรค

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง กัลยณมิตร คือ อริยมรรค

       อานนท์!  ภิกษุผู้ชื่อว่า มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8 โดยอาการอย่างไรเล่า ?

       อานนท์!  ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมเจริญ ทำให้มากซึ่ง

       สัมมาทิฏฐิ

       สัมมาสังกัปปะ

       สัมมาวาจา

       สัมมากัมมันตะ

       สัมมาอาชีวะ

       สัมมาวายามะ

       สัมมาสติ

       สัมมาสมาธิ 

       ชนิดที่ วิเวก อาศัยแล้ว ชนิดที่ วิราคะ อาศัยแล้ว ชนิดที่ นิโรธ อาศัยแล้ว ชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการสลัดคืน

       อานนท์!  อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ย่อมเจริญ ทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8 

       อานนท์!  ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิด คือว่า พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดังนี้

       อานนท์!  จริงทีเทียว สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นหมดจากชาติ

       ผู้มีความแก่ชรา ความเจ็บป่วย ความตาย ความโศก ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความแห้งผากใจ เป็นธรรมดา

       ครั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นหมดจากชาติ ความแก่ชรา ความเจ็บป่วย ความตาย ความโศก ความคร่ำ ครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความแห้งผากใจ

        อานนท์!  ข้อนั้น เธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิด คือว่า พรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั่นเทียว ได้แก่ ความเป็นผู้ มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดังนี้  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : กัลยณมิตร คือ อริยมรรค  /  หัวข้อเลขที่ : 36  /  -บาลี สคา. สํ. 15/127/383.  /  หน้าที่ : 134 , 135

- END -