Monday, April 26, 2021

กฎธรรมชาติ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง กฎธรรมชาติ 

       อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ

       เมื่อสิ่งนี้ “มี” สิ่งนี้ ย่อมมี 

       อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

       เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

       อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ

       เมื่อสิ่งนี้ “ไม่มี” สิ่งนี้ ย่อมไม่มี  

       อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

       เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : กฎธรรมชาติ  /  หัวข้อเลขที่ : 29  /  -บาลี นิทาน. สํ. 16/84/154.  /  หน้าที่ : 79  

- END -