Monday, April 12, 2021

มนุษย์ผี

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง มนุษย์ผี 

       คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย !  การอยู่ร่วม 4 ประการนี้ 4 ประการเป็นอย่างไรเล่า ? คือ

       ( 1 ) ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี ( ฉโว ฉวาย สทฺธึ สํวสติ )

       ( 2 ) ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ( ฉโว เทวิยา สทฺธึ สํวสติ ) 

       ( 3 ) ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี ( เทโว ฉวาย สทฺธึ สํวสติ )

       ( 4 ) ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ( เทโว เทวิยา สทฺธึ สํวสติ ) 

       คหบดี และ คหปตานี ทั้งหลาย!  ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไร ? 

       สามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงำ ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ฯลฯ เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงำ ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       คหบดี และ คหปตานี ทั้งหลาย!  ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี อย่างนี้แล 

       คหบดี และ คหปตานี ทั้งหลาย!  ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไร ?

       สามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์… ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้น จากการฆ่าสัตว์ จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ำ เมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย!  ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา อย่างนี้แล

       คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย!  ก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไร ?

       สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์… ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์… ด่าและบริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย !  ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี อย่างนี้แล 

       คหบดี และ คหปตานี ทั้งหลาย!  ก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไร ? 

       สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้น จากการฆ่าสัตว์… ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้น จากการฆ่าสัตว์… ไม่ด่าไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

       คหบดี และ คหปตานี ทั้งหลาย !  ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา อย่างนี้แล

       คหบดีและคหปตานีทั้งหลาย !  การอยู่ร่วม 4 ประการอย่างนี้แล

       ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีล เป็นคนตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกัน

       สามีเป็นผู้ทุศีล มีความตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยานั้นชื่อว่าหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผี

       สามีเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีล มีความตระหนี่ มักด่าว่าสมณพราหมณ์ ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับชายเทวดา

       ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น เจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : มนุษย์ผี  /  หัวข้อเลขที่ : 21  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/74/53.  /  หน้าที่ : 86 , 87 , 88 , 89  

- END -