Monday, April 26, 2021

ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ ...

       เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ ... 

       เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ 

       มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

       ภิกษุทั้งหลาย!  อย่างนี้แล เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสติ

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า การถอยกลับไปข้างหลัง การแลดู การเหลียวดู การคู้ การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การไป การหยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง

       ภิกษุทั้งหลาย!  อย่างนี้แล เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ  /  หัวข้อเลขที่ : 22  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/260/374-381.  /  หน้าที่ : 65 , 66  

- END -