Monday, April 26, 2021

สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์ 

      อานนท์ ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจำ สิ่งอันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้

       อานนท์ ! ในกรณีนี้คือ 

       เวทนา เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต แล้วจึงเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งอยู่ แล้วจึงดับไป

       สัญญา เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต แล้วจึงเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งอยู่ แล้วจึงดับไป

       วิตก เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคต แล้วจึงเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งอยู่ แล้วจึงดับไป 

       อานนท์ ! ธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อน ของตถาคตข้อนี้แล 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์  /  หัวข้อเลขที่ : 23  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/254/379.  /  หน้าที่ : 67  

- END -