Sunday, April 25, 2021

เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

       คามณิ ! ... เพราะเหตุว่า

       ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรม ที่เราแสดงสักบทเดียว

       นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ  /  หัวข้อเลขที่ : 19  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/389/605.  /  หน้าที่ : 59  

- END -