Monday, April 26, 2021

ความอยาก ( ตัณหา ) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความอยาก ( ตัณหา ) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท 

       เพราะอาศัยตัณหา ( ความอยาก ) จึงมีการแสวงหา ( ปริเยสนา )

       เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมีการได้ ( ลาโภ ) 

       เพราะอาศัยการได้ จึงมีความปลงใจรัก ( วินิจฺฉโย )

       เพราะอาศัยความปลงใจรัก จึงมีความกำหนัดวยความพอใจ ( ฉนฺทราโค ) 

       เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจ จึงมีความสยบมัวเมา ( อชฺโฌสานํ ) 

       เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมีความจับอกจับใจ ( ปริคฺคโห ) 

       เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงมีความตระหนี่ ( มจฺฉริย ) 

       เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงมีการหวงกั้น ( อารกฺโข ) 

       เพราะอาศัยการหวงกั้น จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น ( อารกฺขาธิกรณํ ) กล่าวคือ การใช้อาวุธไม่มีคม การใช้อาวุธมีคม การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวคำหยาบว่า “มึง ! มึง !” การพูดคำส่อเสียด และการพูดเท็จทั้งหลาย ธรรมอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนก ย่อมเกิดขึ้นพร้อม ด้วยอาการอย่างนี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : ความอยาก ( ตัณหา ) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท  /  หัวข้อเลขที่ : 28  /  -บาลี มหา. ที. 10/67-72/58-59.  /  หน้าที่ : 77 , 78  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อใหญ่ : ฆราวาสชั้นเลิศ  /  หัวข้อย่อย : ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์  /  หัวข้อเลขที่ : 6  /  -บาลี นวก. อํ. 23/413/227. , ( -บาลี มหา. ที. 10/69/59).  /  หน้าที่ : 29 , 30 

- END -