Friday, April 30, 2021

ลมหายใจก็คือ “กาย”

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ลมหายใจก็คือ “กาย” 

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมัยใด ภิกษุ

       เมื่อหายใจเข้ายาว  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว

       เมื่อหายใจออกยาว  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 

       เมื่อหายใจเข้าสั้น  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น 

       เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 

       เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก” 

       เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับ หายใจออก” 

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
 
       ภิกษุทั้งหลาย!  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย 

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิ  /  หัวข้อย่อย : ลมหายใจก็คือ “กาย”  /  หัวข้อเลขที่ : 77  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/195/289.  /  หน้าที่ : 207 , 208  

- END -