Sunday, April 25, 2021

อย่าหูเบา

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อย่าหูเบา

      ( 1 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า ฟังตามๆ กันมา ( อนุสฺสว )

       ( 2 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า กระทำตามๆ กันมา ( ปรมฺปร ) 

       ( 3 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า เล่าลือกันอยู่ ( อิติกิร ) 

       ( 4 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า มีที่อ้างในปิฎก ( ปิฏกสมฺปทาย ) 

       ( 5 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า การใช้เหตุผลทาง ตรรกคาดคะเน ( ตกฺกเหตุ ) 

       ( 6 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า การใช้เหตุผลทาง นัยะสันนิษฐาน ( นยเหตุ )

       ( 7 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า การตรึกตามอาการ ( อาการปริวิตกฺก ) 

       ( 8 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า ทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ ( ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติ ) 

       ( 9 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า ฟังดูน่าเชื่อ ( ภพฺพรูปตา ) 

       ( 10 ) อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า สมณะผู้พูดเป็นครูของตน ( สมโณ โน ครุ )  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับชีวิต  /  หัวข้อย่อย : อย่าหูเบา  /  หัวข้อเลขที่ : 18  /  -บาลี ติก. อํ. 20/241-248/505.  /  หน้าที่ : 57 , 58   

- END -