Thursday, April 29, 2021

การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ( สจฺจานุปตฺติ )

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ( สจฺจานุปตฺติ )

       “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ( สจฺจานุปตฺติ ) มีได้ ด้วยการกระทำเพียงเท่าไร? บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ด้วยการกระทำเพียงเท่าไร? ข้าพเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง”

       ภารท๎วาชะ ! การเสพคบ การทำให้เจริญ การกระทำให้มาก ซึ่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละ ( ทั้ง 12 ข้อข้างต้น) เป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง

       ภารท๎วาชะ ! การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้

       บุคคลชื่อว่า ย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้

       และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ธรรมะกับการสอบ  /  หัวข้อย่อย : การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ( สจฺจานุปตฺติ )  /  หัวข้อเลขที่ : 63  /  -บาลี ม. ม. 13/605/657.  /  หน้าที่ : 172   

- END -