Saturday, April 17, 2021

สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์

      ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแล ว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้น เป็น สัมมาทิฏฐิ  ( การเห็นอยู่โดยถูกต้อง ) ของเธอนั้น

       เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย ( สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ )

       เพราะความสิ้นไปแห่ง นันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่ง ราคะ ( นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย )

       เพราะความสิ้นไปแห่ง ราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่ง นันทิ ( ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย )

       เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้ ( นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ )

       ( ในกรณีแห่งอายตนะภายในที่เหลืออีก 5 คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มโน และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทุกประการ ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง มรรควิธีที่ง่าย  /  หัวข้อใหญ่ : การละนันทิ  /  หัวข้อย่อย : สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์  /  หัวข้อเลขที่ : 5  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/179/245-6.  /  หน้าที่ : 19 , 20 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพานและการพ้นทุกข์  /  หัวข้อย่อย : สิ้นนันทิ สิ้นราคะ  /  หัวข้อเลขที่ : 103  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/179/245-6.  /  หน้าที่ : 282

- END -