Saturday, April 17, 2021

พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ เพื่อการละขาดซึ่งภพ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ เพื่อการละขาดซึ่งภพ 

      สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า ย่อมกล่าวซึ่งโรค ( ความเสียดแทง ) นั้น โดยความเป็นตัวเป็นตน

       เขาสำคัญสิ่งใด โดยความเป็นประการใด แต่สิ่งนั้นย่อมเป็น ( ตามที่เป็นจริง ) โดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้น

       สัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพ ถูกภพบังหน้าแล้ว มีภพโดยความเป็นอย่างอื่น ( จากที่มันเป็นอยู่จริง ) จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น

       เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นภัย ( ที่เขาไม่รู้จัก )

       เขากลัวต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์

       พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพื่อการละขาดซึ่งภพ

       สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความ หลุดพ้นจากภพว่า มีได้เพราะภพ

       เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ

       ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความออกไปได้จากภพว่า มีได้เพราะวิภพ ( ไม่มีภพ )

       เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้

       ก็ทุกข์นี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง

       เพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง

       ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มี

       ท่านจงดูโลกนี้เถิด ( จะเห็นว่า ) สัตว์ทั้งหลายอัน อวิชชา ( ความไม่รู้ ) หนาแน่นบังหน้าแล้ว และว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้น ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้

       ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด อันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวง เพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวง

       ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

       เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่

       เขาย่อมละภวตัณหา ( ความอยากมีอยากเป็น ) ได้ และไม่เพลิดเพลินวิภวตัณหา ( ความไม่อยาก ) ด้วย

       ความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือ ( แห่งภพทั้งหลาย ) เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวง นั้นคือนิพพาน 

       ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น

       ภิกษุนั้น เป็นผู้ครอบงำมารได้แล้ว ชนะสงครามแล้ว ก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็นผู้คงที่ ( คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ) ดังนี้ แล 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง มรรควิธีที่ง่าย  /  หัวข้อใหญ่ : การละนันทิ  /  หัวข้อย่อย : พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ เพื่อการละขาดซึ่งภพ  /  หัวข้อเลขที่ : 4  /  -บาลี อุ. ขุ. 25/121-123/84.  /  หน้าที่ : 16 , 17 , 18  

- END -