Thursday, April 29, 2021

สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 


      ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ย่อมเกิดอยู่เป็น 4 ประการ 

       4 ประการอย่างไรเล่า ? 4 ประการ คือ

       ความรักเกิดจากความรัก

       ความเกลียดเกิดจากความรัก

       ความรักเกิดจากความเกลียด

       ความเกลียดเกิดจากความเกลียด  * * * ( 1 ) 

       ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่

       สมัยนั้น ความรักใดที่เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไม่มี

       ความเกลียดใดที่เกิดจากความรัก ความเกลียดนั้นก็ไม่มี

       ความรักใดที่เกิดจากความเกลียด ความรักนั้นก็ไม่มี

       ความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียด ความเกลียดนั้นก็ไม่มี

       ภิกษุทั้งหลาย!  สมัยใด ภิกษุ เข้าถึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... แล้วแลอยู่

       สมัยนั้น ความรักใดที่เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไม่มี

       ความเกลียดใดที่เกิดจากความรัก ความเกลียดนั้นก็ไม่มี

       ความรักใดที่เกิดจากความเกลียด ความรักนั้นก็ไม่มี

       ความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียด ความเกลียดนั้นก็ไม่มี  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

* * * ( 1 ) ดูรายละเอียดได้ในเรื่อง “ว่าด้วยความรัก 4 แบบ” หน้า 23 ( ทำเป็นลิงก์เอาไว้ให้อ่านแล้วนะครับ คลิ๊กที่นี่ครับ )  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ปฐมธรรม  /  หัวข้อใหญ่ : การทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิ  /  หัวข้อย่อย : สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  /  หัวข้อเลขที่ : 71  /  -บาลี จตุกฺก. อํ. 21/290-292/200.  /  หน้าที่ : 195 , 196 

- END -