Saturday, April 3, 2021

ความเป็นไปได้ยาก

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความเป็นไปได้ยาก 

      ภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน?

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว

       ภิกษุทั้งหลาย!  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้

       ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย!  ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้ง 4  อริยสัจ 4  อย่างไรเล่า ? 4 อย่างคือ อริยสัจคือ ทุกข์  อริยสัจคือ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์  อริยสัจคือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์  อริยสัจคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบ โยคกรรม อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า ทุกข์ เป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน?

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว

       ภิกษุทั้งหลาย!  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้

       ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย!  ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้ง 4  อริยสัจ 4  อย่างไรเล่า ? 4 อย่างคือ อริยสัจคือ ทุกข์  อริยสัจคือ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์  อริยสัจคือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์  อริยสัจคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบ โยคกรรม อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า ทุกข์ เป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี้

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : เทวดา  /  หัวข้อย่อย : ความเป็นไปได้ยาก  /  หัวข้อเลขที่ : 103  /  -บาลี มหาวาร. สํ. 19/587/1794-95.  /  หน้าที่ : 391 , 392 , 393

- END -