Monday, April 5, 2021

ความรู้สึกของปุถุชน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความรู้สึกของปุถุชน

       ภิกษุทั้งหลาย!  ในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ ไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่เห็นสัปบุรุษทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัปบุรุษ  ปุถุชนนั้น

       ( 1 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง ดิน โดยความเป็น ดิน ครั้นรู้สึกซึ่ง ดิน โดยความเป็น ดิน แล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่ง ดิน ย่อมสำ คัญมั่นหมายใน ดิน ย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็น ดิน ย่อมสำคัญมั่นหมายว่า ดิน ของเรา ย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่ง ดิน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อนั้นเรากล่าวว่า เพราะ ดิน เป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้น มิได้รู้โดยรอบแล้ว

       ( 2 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง นํ้า … 

       ( 3 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง ไฟ … 

       ( 4 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง ลม … 

       ( 5 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง ภูตสัตว์ทั้งหลาย … 

       ( 6 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง เทพทั้งหลาย … 

       ( 7 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง ปชาบดี … 

       ( 8 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง พรหม … 

       ( 9 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง อาภัสสระทั้งหลาย … 

       ( 10 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง สุภกิณหะทั้งหลาย … 

       ( 11 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง เวหัปผละทั้งหลาย … 

       ( 12 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง อภิภู … 

       ( 13 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง อากาสานัญจายตนะ … 

       ( 14 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง วิญญาณัญจายตนะ … 

       ( 15 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง อากิญจัญญายตนะ … 

       ( 16 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง เนวสัญญานาสัญญายตนะ … 

       ( 17 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง รูปที่เห็นแล้ว … 

       ( 18 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง เสียงที่ได้ฟังแล้ว …

       ( 19 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง สิ่งที่รู้สึกแล้ว …  ( ทางจมูก ลิ้น ผิวกาย ) … .

       ( 20 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว … ( ทางมโนวิญญาณ )

       ( 21 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง เอกภาวะ* * * ( 1 )  ( เอกตฺตํ ) …

       ( 22 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง นานาภาวะ* * * ( 2 )  ( นานตฺตํ ) … 

       ( 23 ) ย่อมรู้สึกซึ่ง สรรพภาวะ* * * ( 3 )  ( สพฺพํ ) … 

       ( 24 ) ย่อมรู้สึกซึ่งนิพพาน โดยความเป็นนิพพาน ครั้นรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน ย่อมสำคัญมั่นหมายในนิพพาน ย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพาน ย่อมสำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเรา ย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อนั้นเรากล่าวว่า เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้น มิได้รู้โดยรอบแล้ว 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * ( 1 ) เอกภาวะ = ความเป็นหนึ่ง ( วิญญาณ )


* * * ( 2 ) นานาภาวะ = ความแตกต่างกัน ( รูป เวทนา สัญญาและสังขาร ) 


* * * ( 3 ) สรรพภาวะ = สิ่งทั้งปวง ( ขันธ์ทั้ง 5 ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ความรู้สึกของปุถุชน  /  หัวข้อเลขที่ : 121  /  -บาลี มู. ม. 12/1/2.  /  หน้าที่ : 440 , 441 , 442 

- END -