Friday, April 9, 2021

ทุคติของผู้ทุศีล

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทุคติของผู้ทุศีล 

      ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงธรรมปริยาย อันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม ( ของหมู่สัตว์ ) แก่พวกเธอ. เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดี

       ธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรม ( ของหมู่สัตว์ ) เป็นอย่างไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น

       ภิกษุทั้งหลาย !  คนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติทำ ปาณาติบาต หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต

       เขากระเสือกกระสนด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจา กระเสือกกระสนด้วยใจ;

       กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาคด มโนกรรมของเขาคด;

       คติของเขาคด อุปบัติ ( การเข้าถึงภพ ) ของเขาคด

       ภิกษุทั้งหลาย!  สำหรับผู้มีคติคด มี อุปบัติ คดนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือ เหล่าสัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียว หรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้า หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน

       ภิกษุทั้งหลาย!  ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ คืออุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำกรรมใดไว้ เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้ อุปบัติ แล้ว 

       ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้

       ( ในกรณีแห่งบุคคลผู้กระทำ อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำ ปาณาติบาต ดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ และยังได้ตรัสเลยไปถึง วจีทุจริต4 , มโนทุจริต 3  ด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย ) 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง แก้กรรม  /  หัวข้อใหญ่ : ผลของกรรม แบ่งโดยผลที่ได้รับ  /  หัวข้อย่อย : ทุคติของผู้ทุศีล  /  หัวข้อเลขที่ : 32  /  -บาลี ทสก. อํ. 24/309/193.  /  หน้าที่ : 120 , 121  

- END -