Thursday, April 1, 2021

เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก 

      ภิกษุ!  บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก”

       เขาจึงให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป ครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก

       ภิกษุ!  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก

       ในสูตรถัดไป ได้ตรัสถึงการสร้างเหตุอย่างเดียวกัน แต่ว่าลงรายละเอียดไปในแต่ละประเภทของเทวดาเหล่านี้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าในการเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่านี้ ไม่ได้มีพุทธวจนที่กล่าวถึงการสร้างเหตุ ที่มีเพียงการกระทำ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตและการตั้งความปรารถนา เหมือนอย่างที่พบในเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ - ผู้รวบรวม )  

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : เทวดา  /  หัวข้อย่อย : เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก  /  หัวข้อเลขที่ : 80  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/314/543.  /  หน้าที่ : 311 , 312 

- END -