Sunday, April 4, 2021

เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

       ภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด

       ภิกษุทั้งหลาย !  สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

       ภิกษุทั้งหลาย!  ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้ง 4 , อริยสัจ 4 อย่างไรเล่า ? 4 อย่างคือ

       อริยสัจคือ ทุกข์ 

       อริยสัจคือ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

       อริยสัจคือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       อริยสัจคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบ โยคกรรม อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า ทุกข์ เป็นอย่างนี้ , เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ , ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ , ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ 4 อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  อริยสัจ 4 อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 

       ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่ง อริยสัจคือ ทุกข์ , อริยสัจคือ เหตุให้เกิดทุกข์ , อริยสัจคือ ความดับไม่เหลือของทุกข์ และอริยสัจคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้

       ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออริยสัจ คือ ทุกข์ , เหตุให้เกิดทุกข์ , ความดับไม่เหลือของทุกข์ และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพ ก็สิ้นไปหมด บัดนี้ ความต้องเกิดขึ้นอีก มิได้มี ดังนี้ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : ความยาวนาน แห่งสังสารวัฏ  /  หัวข้อย่อย : เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ  /  หัวข้อเลขที่ :119  /  -บาลี มหาวาร. สํ. 19/541 , 550/1698 , 1716.  /  หน้าที่ : 433 , 434 , 435

- END -