Tuesday, April 6, 2021

ความหมายของคำว่า “ความดับ”

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความหมายของคำว่า “ความดับ” 

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!  พระองค์กล่าวอยู่ว่า “ความดับๆ” ดังนี้

       อันว่า “ความดับๆ” ดังกล่าวนี้ หมายถึงความดับแห่งธรรมทั้งหลาย เหล่าไหนเล่า พระเจ้าข้า! 

       อานนท์!  รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี วิญญาณก็ดี เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา คำ อันเรากล่าวว่า “ความดับๆ” หมายถึง ความดับแห่งรูป แห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และแห่งวิญญาณ ดังนี้

       อานนท์!  คำอันเรากล่าวว่า “ความดับๆ” ดังนี้ หมายถึง ความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ความหมายของคำว่า “ความดับ”  /  หัวข้อเลขที่ : 127  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/30/48.  /  หน้าที่ : 454  

- END -