Tuesday, April 6, 2021

การปรินิพพานในปัจจุบัน

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การปรินิพพานในปัจจุบัน

       คหบดี!  รูปทั้งหลาย ที่เห็นด้วยตาก็ดี เสียงทั้งหลาย ที่ฟังด้วยหูก็ดี กลิ่นทั้งหลาย ที่ดมด้วยจมูกก็ดี รสทั้งหลาย ที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะทั้งหลาย ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี

       อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ มีอยู่

       และภิกษุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น ก็ไม่อาศัยซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น ไม่มีสิ่งนั้นๆ เป็นอุปาทาน

       คหบดี!  ภิกษุผู้หมดอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน

       คหบดี!  นี่แล เป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ ย่อมปรินิพพานในปัจจุบันนี้แล

       ภิกษุทั้งหลาย!  ถ้าภิกษุ เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว

       ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน

       เพราะความหน่าย เพราะคลายกำหนัด

       เพราะความดับเย็นแล้ว

       ที่ตา ที่หู ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย ที่ใจ

       ก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่า

       ภิกษุเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมนี้ นั่นแล 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพาน  /  หัวข้อย่อย : การปรินิพพานในปัจจุบัน  /  หัวข้อเลขที่ : 126  /  -บาลี สฬา. สํ. 18/138 , 177/192 , 244.  /  หน้าที่ : 452 , 453 

- END -