Tuesday, April 6, 2021

ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์

 

พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 

       ภิกษุทั้งหลาย!  ความดับ ความเข้าไปสงบรำงับ และความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตา แห่งหู แห่งจมูก แห่งลิ้น แห่งกาย แห่งใจ ใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์ อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรำงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลาย อันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล

       ภิกษุทั้งหลาย!  ความดับ ความเข้าไปสงบรำงับ และความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูป แห่งเสียง แห่งกลิ่น แห่งรส แห่งโผฏฐัพพะ
แห่งธรรมารมณ์ ใดๆ อันนั้นแหละ เป็นความดับแห่งทุกข์ อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรำงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลาย อันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : นิพพาน  /  หัวข้อย่อย : ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์  /  หัวข้อเลขที่ : 129  /  -บาลี ขนฺธ. สํ. 17/283-284/480-482. , -บาลี สฬา. สํ. 18/17/21-23.  /  หน้าที่ : 460  

- END -